Chỉnh lý tài liệu

Quy định 163 về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Quy định 163 về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

">Tải về/ Tải tại đây....


 

 

Chi tiết

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ chuyên nghiệp

Trên tinh thần Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ “Đến năm 2010 các ngành, các cấp phải giải quyết xong cơ bản tình trạng tài liệu hiện đang còn tồn đọng trong kho lưu trữ chưa được phân loại, lập hồ sơ, xác định giá trị tài liệu, thống kê và lập cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, tra tìm tài liệu lưu trữ, tiêu hủy tài liệu hết giá trị”;

Chi tiết

Kế hoạch chỉnh lý tài liệu năm 2012

KẾ HOẠCH

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tích đống cho các cơ quan, tổ chức năm 2012

Căn cứ Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia số 34/2001/PL-UBTVQH được Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa X thông qua ngày 24/4/2001;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

Chi tiết

Các bước chỉnh lý tài liệu lưu trữ

 

I. KHÁI NIỆM, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC CHỈNH LÝ TÀI LIỆU.

1. Khái niệm

 

Chỉnh lý tài liệu là tổ chức lại tài liệu trong phông theo một phương án phân loại khoa học, trong đó sửa chữa hoặc phục hồi, lập mới những hồ sơ, đơn vị bảo quản

Chi tiết

Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.

 

BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc


CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Số : 283/VTLTNN - NVTW                      

V/v ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính

Hà  Nội, ngày 19  tháng 5 năm 2004

Chi tiết

Công cụ tra cứu tài liệu Lưu trữ

Ý NGHĨA, TÁC DỤNG VÀ YÊU CẦU CỦA CÔNG CỤ TRA CỨU TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ là một phương tiện tra tìm tài liệu và thông tin tài liệu trong các lưu trữ lịch sử và lưu trữ cơ quan. Công cụ tra cứu tài liệu lịch sử

Chi tiết

Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu

 

1. Tiêu chuẩn ý nghĩa, nội dung của tài liệu

Chi tiết

Các loại bảng kê dùng trong xác định giá trị tài liệu

Bảng kê tài liệu là bảng thống kê có hệ thống các tài liệu của một hay nhiều cơ quan cùng ngành hoặc chủ quản hoặc của một bộ phận tài liệu

Chi tiết

Xây dựng nguồn thông tin lưu trữ trong xã hội thông tin

 

Sự phát triển của kỹ thuật máy tính và kỹ thuật viễn thông đã tạo ra một sự thay đổi lớn đối

Chi tiết

Quyết định số: 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ Tài Chính ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt

Quyết định số: 37/2006/QĐ-BTC ngày 11/7/2006 của Bộ Tài Chính ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt

Tệp đính kèm:

 

Tải về/ Tải tại đây....

 


Chi tiết

Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Xem chi tiết tại đây

">Tải về/ Tải tại đây....

 

Chi tiết
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Hiên Phòng Nghiệp Vụ
 0989326990
Đối tác
Khách hàng